Obec Svatý Jan pod Skalou

Legalizace a vidimace


Na našem obecním úřadu si můžete nechat ověřit své podpisy na listinách nebo ověřit kopie listin. Při ověřování se postupuje podle zákona č. 21/2006 Sb.

 

Výtah nejdůležitějších ustanovení zákona č. 21/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

§ 10

 (1) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 
 (2) Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
 
 (3) Legalizace se provádí na žádost.
 
 (4) Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede.
 
 (5) Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.
 
 (6) Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 

§ 13

 Legalizace se neprovede
 
a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 
b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 
c) jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Správní poplatek je 30,- Kč za každý ověřený podpis.


§ 6

 (1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
 
 (2) Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky (dále jen "úřad") za obsah vidimované listiny neodpovídá.
 
 (3) Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady, není-li dále stanoveno jinak.

 

§ 8

 Ověřovací doložka obsahuje
 
a) označení úřadu,
 
b) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,
 
c) údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je
1. prvopisem,
2. již ověřenou vidimovanou listinou,
3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),
4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu4), nebo
5. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu5),
a z kolika stran se skládá,
 
d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,
 
e) údaj o tom, zda je vidimovaná listina opisem úplným nebo částečným nebo zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,
 
f) údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
 
g) datum provedení vidimace,
 
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis úředníka, starosty anebo místostarosty, zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky (dále jen "ověřující osoba"), který vidimaci provedl.

 

§ 9

 Vidimace se neprovede
 
a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 
b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6); to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 
c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 
d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),
 
e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 
f) jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 
g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 
h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
1. prvopis,
2. již ověřenou vidimovanou listinu,
3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

Správní poplatek je 30,- Kč za každou ověřenou stranu.

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Kalendář

Odkazy

Ukliďme si Česko:


 

PODPORUJEME

Podporujeme BabyBoxy

Překlad (translations)

Partnerství

Mobilní aplikace V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 20/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/13 °C

WebArchiv

WebArchiv

Patička